Bān-sòe (萬歲) sī kó͘-chá Tang-a hong-kiàn ia̍h-sī to̍k-chhâi kun-chú sî-tāi tùi hông-tè kap kun-chú ê chiok-hok.

Thian-an-mn̂g ê bān-sòe piau-gú.