Bakerloo SoàⁿLûn-tun Tē-thih ê lō͘-soàⁿ. Chia Soàⁿ àn Elephant and Castle Chām sī khí-tiám, àn tang-lâm-pêng ji̍p--khì Lāi Lûn-tun, kòe Lûn-tun Sai-khu, soah-bòe kàu Lûn-tun sai-pak kau ê Harrow and Wealdstone Chām.

Bakerloo Soàⁿ
1972 Stock at Kilburn High Road 1.jpg
Ki-pún chu-liāu
Chhia-chām 25
Ki-su̍t sò͘-kì
Chhia-lióng ki-tē Stonebridge Park
Lûn-tun Lō͘
Queen's Park
Bāng-chām tfl.gov.uk
Lûn-tun Kau-thong-kio̍k thih-lō͘-soàⁿ

Bakerloo Line.svg

Lûn-tun Tē-thih
Bakerloo
Central
Circle
District
Hammersmith and City
Jubilee
Metropolitan
Northern
Piccadilly
Victoria
Waterloo and City
Kî-thaⁿ lō͘-soàⁿ
Docklands Khin-piān thih-lō͘
Tramlink
Thô͘-kha-thih
TfL Rail

Chhia-chāmSiu-kái

Chhia-chām Tô͘-phìⁿ Khé-iōng[1] Hù-ka chu-sìn
Harrow and Wealdstone   12px     1917 nî Sì-goe̍h 16 ji̍t Thêng hong-hiòng: 1982 nî Káu-goe̍h 24 ji̍t. Khoe-ho̍k: 1984 nî La̍k-goe̍h 4 ji̍t.map 1
Kenton     1917 nî Sì-goe̍h 16 ji̍t Thêng hong-hiòng: 1982 nî Káu-goe̍h 24 ji̍t. Khoe-ho̍k: 1984 nî La̍k-goe̍h 4 ji̍t.map 2
South Kenton     1933 nî Chhit-goe̍h 3 ji̍t Thêng hong-hiòng: 1982 nî Káu-goe̍h 24 ji̍t. Khoe-ho̍k: 1984 nî La̍k-goe̍h 4 ji̍t.map 3
North Wembley     1917 nî Sì-goe̍h 16 ji̍t Thêng hong-hiòng: 1982 nî Káu-goe̍h 24 ji̍t. Khoe-ho̍k: 1984 nî La̍k-goe̍h 4 ji̍t.map 4
Wembley Central   12px   1917 nî Sì-goe̍h 16 ji̍t Goân-chok Wembley Central for Sudbury. Kái: 1948 nî Chhit-goe̍h 5 ji̍t. Thêng hong-hiòng: 1982 nî Káu-goe̍h 24 ji̍t. Khoe-ho̍k: 1984 nî La̍k-goe̍h 4 ji̍t.map 5
Stonebridge Park     1917 nî Peh-goe̍h 1 ji̍t map 6
Harlesden     1917 nî Sì-goe̍h 16 ji̍t map 7
Willesden Junction       1915 nî Gō·-goe̍h 10 ji̍t map 8
Kensal Green     1916 nî Cha̍p-goe̍h 1 ji̍t map 9
Queen's Park  12px   1915 nî Jī-goe̍h 11 ji̍t map 10
Kilburn Park   1915 nî Chiaⁿ-goe̍h 31 ji̍t map 11
Maida Vale   1915 nî La̍k-goe̍h 6 ji̍t map 12
Warwick Avenue   1915 nî Chiaⁿ-goe̍h 31 ji̍t map 13
Paddington 12px (  Kàu Heathrow)   1913 nî Cha̍p-jī-goe̍h 1 ji̍t map 14
Edgware Road   1907 nî La̍k-goe̍h 15 ji̍t map 15
Marylebone 12px   1907 nî Saⁿ-goe̍h 27 ji̍t Goân-chok: Great Central. Kái: 1917 nî Sì-goe̍h 15 ji̍t. map 16
Baker Street   1906 nî Saⁿ-goe̍h 10 ji̍t map 17
Regent's Park   1906 nî Saⁿ-goe̍h 10 ji̍t map 18
Oxford Circus   1906 nî Saⁿ-goe̍h 10 ji̍t map 19
Piccadilly Circus   1906 nî Saⁿ-goe̍h 10 ji̍t map 20
Charing Cross 12px   1906 nî Saⁿ-goe̍h 10 ji̍t map 21 Goân-chok: Trafalgar Square. Kái: 1979 nî Gō·-goe̍h 1 ji̍t.
Embankment   1906 nî Saⁿ-goe̍h 10 ji̍t map 22 Goân-chok: Charing Cross. Kái: 1976 nî Káu-goe̍h 12 ji̍t
Waterloo 12px   1906 nî Saⁿ-goe̍h 10 ji̍t map 23
Lambeth North   1906 nî Saⁿ-goe̍h 10 ji̍t Goân-chok: Kennington Road. Kái: Westminster Bridge Road ( 1906 nî Peh-goe̍h 5 ji̍t). Kái: Lambeth North (1917 nî Sì-goe̍h 15 ji̍t). map 24
Elephant and Castle 12px   1906 nî Peh-goe̍h 5 ji̍t map 25

Chhia-chhiúⁿSiu-kái

 
Tī Lûn-tun Lō͘ ê Bakerloo Soàⁿ Chhia-chhiúⁿ

Bakerloo Soàⁿ gán-chiân iû saⁿ ê chhia-chhiúⁿ hū-chek uî-siu; chú-ki tī î Stonebridge Parkmap 26, î 1978 nî Sì-goe̍h 9 ji̍t khé-iōng, goân tē-chí sī British Thih-lō͘ Hoat-tiān-chhiúⁿ, kâⁿ chhia-tuī uî-siu siat-pī, goân chhia-chhiúⁿ tī î Lûn-tun Lō͘map 27 (kài-î Elephant and Castle kap Lambeth North chi-kan), kap chi̍t ê Queens Parkmap 28 chiàⁿ pak-pêng ê sió chhia-chhiúⁿ, kiàn î 1915 nî. Queens Park Chhia-chhiúⁿ sī Lûn-tun Tē-thih ê te̍k-pia̍t chhia-chhiúⁿ, tah-kheh lia̍t-chhia ti̍t-ti̍t thong-koè chhia-chhiúⁿ.

Bakerloo Soàⁿ goân ū lia̍t-chhia khai-óng Watford sî, bat ū chi̍t ê gia̍h-gōa chhia-chhiúⁿ, tī î Croxley Green; chit ê chhia-chhiúⁿ kì Bakerloo Soàⁿ ho̍k-bū sok-té î 1985 nî Cha̍p-it-goe̍h koaiⁿ--khí-lâi.

Bakerloo Soàⁿ goân ū Stanmore Ki-soàⁿ sî, tī î Stanmore Ki-soàⁿ ê Neasden Chhia-chhiúⁿ uî chú chhia-chhiúⁿ, m̄-koh chū-chiông Jubilee Soàⁿ chhú-tāi Stanmore Ki-soàⁿ āu, Bakerloo Soàⁿ kiàn Stonebridge Park Chhia-chhiúⁿ.

Lûn-tun Lō͘ Chhia-chhiúⁿ khah te̍k-pia̍t, sui-jiân chhia-chhiúⁿ tī î thô͘-kha jî kuí-tō tī î tē-hā, tah-kheh nn̄g í té jî kiā ê chi-soàⁿ pōng-khang liân-chiap.

Tē-tô͘Siu-kái

Chham-khóSiu-kái

  1. Rose, Douglas (1999). The London Underground, A Diagrammatic History. London: Douglas Rose/Capital Transport. ISBN 1-85414-219-4. OCLC 59556887. 

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Bakerloo line