Baltic Hái Kok-ka Lí-sū-hoē

Baltic Hái Kok-ka Lí-sū-hoē (Eng-gí: Council of the Baltic Sea States; CBSS) sī oá Baltic Hái ê Baltic Tē-khu uî chú-thé só͘ cho͘-chiân ê Kok-chè cho͘-chit, hiān-sî ū 12 ê hoē-oân, pō͘-hūn hoē-oân-kok bô oá Baltic Hái.

  Hoē-oân-kok

Hoē-oânSiu-kái

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái