Batik sī chi̍t khoán hông-ní (resist dyeing) ê kang-hu, lī-ēng la̍h-chit ê chok-iōng hō͘ ní-liāu ní tiām chí-tēng ê só͘-chāi, thang ní chhut ho̍k-cha̍p ê hoe-chháu.

Chhēng batik ê Ìn-nî chóng-thóng Joko Widodo kiam an-choân jîn-oân.

Ìn-nî, te̍k-pia̍t sī Jawa tē-hng, koh hoat-tián chhut in te̍k-sû ê iūⁿ-sek.

Chham-chiàu

siu-kái
  • Heidi Boehlke (2004). "Batik". Chū Valerie Steele. Encyclopedia of Clothing and Fashion. Charles Scribner's Sons. ISBN 0-684-31394-4.