Baybayin (Tagalog-gí ho͘-im: [baɪˈbaɪjɪn]) sī chi̍t khoán kó͘ Hui-li̍p-pin bûn-jī, lâi-goân sī Ìn-tō͘-sek ê Brahmi-sek bûn-jī, siāng chá ê kì-lio̍k sī 16 sè-kí. Chit khoán bûn-jī hông sú-iōng kàu Se-pan-gâ si̍t-bîn sî-tāi chá-kî, kàu bóe tōa-hūn hō͘ Latin jī-bú thè-oāⁿ--khì.

Tī Tagalog-gí, baybay chiàu-jī ê ì-sù sī "tàu-jī".