Bengal Oan tī leh Ìn-tō͘-iûⁿ ê tang-pak-pō͘, sai-pêng kap sai-pak-pêng óa Ìn-tō͘, pak-pêng sī Bangladesh, tang-pêng sī Myanmar kap Andaman Kûn-tó kap Nicobar Kûn-tó, tī lâm-pêng chiàu Sri Lanka kap Sumatra tiong-ng hit tiâu chōa chò kài-sòaⁿ.