Biâu-cho̍k chú-iàu seng-oa̍h tī Tiong-kok ê lâm-pō͘ tē-khu kap Tang-lâm-a, sī Tiong-kok chéng-hú jīn-tēng ê chió-sò͘ bîn-cho̍k chi it. Kok-tē ê Biâu-cho̍k sū-si̍t-siōng lóng ū bô kâng-khoán ê chū-chheng, chhan-chhiūⁿ Hmong, Hmu, Kho Xiong téng-téng.

Tiong-kok Kùi-chiu ê Biâu-cho̍k.