Brandenburger Mn̂g (Brandenburger Tor) sī Tek-kok siú-to͘ Berlin ê chi̍t cho siâⁿ-mn̂g, hiān-sî sī tong-tē ê tāi-piáu kiàn-tio̍k chi it.