BuckinghamshireEngland ê tián-lé kūn (ceremonial county), kūn-siâⁿ sī Aylesbury. Hêng-chèng-siōng, Buckinghamshire hun pún-thé ê hui to͘-chhī kūn (non-metropolitan county) kap chū-chú ê Milton Keynes chū-tī-chhī.

Ūi-tì tô͘.