Eng-lân ê tián-lé-kūn

(Tùi Tián-lé kūn choán--lâi)

Eng-lân ê tián-lé kūn (ceremonial county), mā hō chò kūn-ùi khu (lieutenancy area), sī chí ū siat chi̍t ūi ông-ka tāi-piáu Kūn-ùi-chú (Lord Lieutenant) ê thoân-thóng hun-khu. Chit khoán hē-thóng tiām Eng-lân, Ui-le̍k-sū kap So͘-kat-lân lóng ū sit-si, chè-tō͘ ê hoat-lu̍t i-kù sī 1997 nî Kūn-ùi Hoat-àn (Lieutenancies Act 1997). Siong-tùi khah chiap teh piàn-tōng ê tē-hng chèng-hú hē-thóng, tián-lé kūn ê kài-sòaⁿ khah ún-tēng, mā hông chheng chò sī tē-lí kūn (geographic county).

1997 nî í-lâi ê tián-lé kūn siu-kái

Siong-koan siu-kái

Chù-kha siu-kái

  1. In-ūi City of London chi̍t khu sī siat chi̍t-ê Kūn-ùi Úi-oân-hōe (Commission of Lieutenancy), m̄ sī taⁿ chi̍t ūi Chú Kūn-ūi, i thang sǹg sī kūn m̄-koh bô goân-choân ha̍h Kūn-ùi Hoat-àn (Schedule 1 paragraph 4)