Kernow

(Tùi Cornwall choán--lâi)

Kernow (Eng-gí: Cornwall), tiàm-tī Liân-ha̍p Ông-kok sai-lâm kak-á ê le̍k-sú bûn-hòa tē-tài mā sī hiān-tāi Eng-tē ê 1 ê kūn.

Sèng Pyran ê kî-á

England and Cornwall.png

Hêng-chèng tan-ūiSiu-kái

 

Gōa-pō· liân-kiatSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Cornwall