CATIA (computer aided three-dimensional interactive application) sī chi̍t ê tiān-náu hú-chō͘ siat-kè (CAD), tiān-náu hú-chō͘ chè-chō (CAM) kap tiān-náu hú-chō͘ kang-têng (CAE) ê thò-chong nńg-thé; iû Hoat-kok kong-si Dassault Systèmes khai-hoat.

CATIA ê logo

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: CATIA