Im-miâ C, chhiùⁿ chò Do, sī kò͘-tēng Do ê solfège im-kai (fixed-Do solfège scale), ia̍h chiō sī phó͘-thong chhiùⁿ-miâ hē-thóng lāi-bīn tē-it-ê im-hû.

Tiong-iong C (middle C)