Canada (Sin Hoat-lân-se)

Hoat-kok léng Canada sī khah-chá Hoat-kok chèng-khoân tī Pak Bí-chiu Saint Lawrence Kang tē-khu kiàn-li̍p ê chi̍t tè si̍t-bîn-tē. Che sī Sin Hoat-lân-se ê kî-tiong chi̍t tè.

Nâ-sek ê pō͘-hūn sī 1750 nî sî ê Hoat-kok léng Canada