Cembalo (Tek-gí miâ, Ji̍t-gí siá チェンバロ) sī chi̍t khoán khò kiàn-poâⁿ toâⁿ hiân hoat siaⁿ ê ga̍k-khì. I ê miâ tī Eng-gíHarpsichord; tī Hoat-gí sī Clavecin.

Deless-10.jpg

Siong-koanSiu-kái