Chá-kî Tiong-sè-kí

Chá-kî Tiong-sè-kí (Eng-gí: Early Middle Ages) sī Au-chiu le̍k-sú tang-tiong Tiong-sè-kí ê thâu tōaⁿ, sî-kan sī Āu 6 sè-kí chì 10 sè-kí chi kan. Chá-kî Tiong-sè-kí tòe tī Sai Lô-má Tè-kok ê soe-jio̍k, sòa tī Chá-kî liáu-āu--ê, sī Koân-kî Tiong-sè-kí (High Middle Ages). Chá-kî Tiong-sè-kí kap Āu-kî Kó͘-tāi sī tōa-hūn sio tha̍h--ê.