Chèng-tī thé-chè

(Tùi Chèng-tī chè-tō͘ choán--lâi)

Chèng-tī thé-chè (政治體制), kán-chheng chèng-thé (政體), sī kok-ka ê chèng-tī kap thóng-tī hêng-thài, iā chiū-sī kok-ka chèng-tī thé-hē ūn-chok ê hêng-sek.

Siong-koan

siu-kái