Chèng-tī kong-phó͘

Chèng-tī kong-phó͘ (Eng-bûn: Political spectrum) sī the̍h-lâi chhek-liông kò-jîn chèng-tī li̍p-tiûⁿ kheng-hiòng kap ì-sek hêng-thài ê kang-khū. Tāi-to-sò͘ ê chèng-tī kong-phó͘ lóng pau-hâm chó-phài (khah óa Siā-hōe-chú-gī) kap iū-phài (khah óa Pó-siú-chú-gī) nn̄g tōa phài.