Chí-moāi (-mōe, -mē), to̍h sī a-chí kap sió-moāi; tī chhin-sio̍k koan-hē lāi-bīn, sī hiaⁿ-tī chí-moāi ê cha-bó͘ hit pō͘-hūn, ia̍h tio̍h sī sio-kâng lāu-bú he̍k-chiá lāu-pē ê cha-bó͘ chhin-cho̍k. Chí-moāi pau-koat pē-bú chhin-seⁿ--ê, pun--lâi--ê, siu-liû--ê, he̍k-chiá sī chài-hun kiàn-li̍p ê kòe-kè koan-hē.

Nā chiàu Tâi-oân-ōe hiān-sî chú-liû khiuⁿ-kháu, chí-moāi mā tiāⁿ hông kiò ché-cheh kap mé-meh; mā ū lâng kiò a-chí sī nè-sàng. Hō-ló-ōe ū-sî mā kā ka-tī ê tông-piáu chí-moāi ti̍t-chiap chheng sī a-chí kap sió-moāi. Lēng-gōa iáu ū chi̍t khoán sī ian-chhin chí-moāi, ia̍h tiō sī phòe-ngó͘ ê chí-moāi.

Siong-koan siu-kái