Chóng-phò͘-sai

Chóng-phò͘-sai (總舖師), he̍k-chiá tô͘-chí (廚子), sī chi̍t chióng thè pa̍t-lâng thê-kiong choan-gia̍p chú-chia̍h liāu-lí ho̍k-bū ê lâng.

Chóng-phò͘-sai