Chôaⁿ-thé

Chôaⁿ-thé[1] (泉體; Eng: gland), he̍k-chiá sàn[2] (腺), sī tōng-bu̍t thé-lāi ē-tàng sán-seng te̍k-sû bu̍t-chit ê cho͘-chit; chia-ê bu̍t-chit chú-iàu sī ho͘-lú-bóng. Chôaⁿ-thé it-poaⁿ ē-tàng khu-hun chò lāi-hun-pì-choâⁿ kap goā-hun-pì-choâⁿ.

Chham-khóSiu-kái

  1. Gú-lūi
  2. Tâi-Ji̍t Toā Sû-tián