Chúi-hó͘

(Tùi Chúi-hó· choán--lâi)

Chúi-hó· (水滸) sī Tiong-kok kó·-tián bûn-ha̍k ê 1 ê keng-tián chok-phín, tī Bêng-tiâu ê sî-hāu chhut-pán.

Chúi-hó·

Chiah chu kóng ê sī Sòng-tiâu sî-āu Sòng KangNiû-san-po̍h khí-phiaⁿ hoán-khòng tiâu-têng, boé-á hō͘ tiâu-têng chiau-an ê kò͘-sū. Le̍k-sú téng-koân ū Sòng Kang chiah lâng, tān-sī bô chiah chu án-ni kóng ê tāi-chì.