Chèng-tī-tek ê chū-iû sī kóng kò-jîn ê chū-chú-koân bô siū-tio̍h pa̍t-ê kò-jîn iah cho͘-chit ēng háⁿ-heh he̍k-chiá-sī po̍k-le̍k-tek ê chhiú-lō͘ lâi kan-sia̍p.

Chū-iû siā-hoē--ni̍h ê sêng-oân tùi in kong-kiōng kap su-jîn ê seng-hoa̍t ē ū ka-nn̂g ê chú-tō-koân, nā chū-iû siā-hoē ê tò-péng, tō sī choan-chè ê kok-ka, choan-chè ê thé-chè ē put-chí-á chè-hān lâng ê chèng-tī chū-iû, tī lâng kiâⁿ-pàng ê ta̍k chân-bīn ka sok-po̍k, tī chit-ê chêng-hêng hā, chū-iû tō kan-taⁿ sī chí lâng kap lâng ê koan-hē, nā tùi chū-iû ê sńg-tn̄g mā ē sī chí lâng tùi pa̍t-lâng ê háⁿ-heh kap ui-hia̍p niā-tiāⁿ.

Chióng-lūiSiu-kái

Chèng-tī-tek ê chū-iû kap kong-bîn chū-iû hām kò-jîn koân-lī sī sio-liâm-tì-tuà--ê, toā-to-sò͘ ê bîn-chú siā-hoē ē thàu-koè hoat-lu̍t lâi pó-chiòng chiah-ê chū-iû. Chèng-tī-tek ê chū-iù pau-koat: