Chassepot, chèng-sek hō-miâ Fusil Modèle 1866, sī chit khoán bolt action sek-iūⁿ ê āu-chng-sek pō͘-chhèng (breechloading rifle), sī Phó͘ Hoat Chiàn-cheng sî-kî Hoat-kok sú-iōng ê bú-khì.