Cheng-liû-chiú (蒸餾酒) sī lī-iōng chiú-cheng hoat-kàⁿ āu ê hūn-ha̍p sán-bu̍t chò goân-liāu, chiah keng-kòe cheng-liû ê hong-hoat só͘ chè-chō chhut-lâi ê chiú.

Chhiau-chhī lāi ê chē-chē khoán cheng-liû-chiú