Chhó͘-kok[1] (楚國; 1042 BC-202 BC) sī kóo-chá khí-goân Tiong-kok Ô͘-pak kah Ô͘-lâm só-chāi ê kok-ka.

Kun-chúSiu-kái

 1. Io̍k Hîm (鬻熊)
 2. Hîm Lē (熊麗)
 3. Hîm Kông (熊狂)
 4. Hîm E̍k (熊繹)
 5. Hîm Ngāi (熊艾)
 6. Hîm Tàn (熊䵣)
 7. Hîm Sèng (熊勝)
 8. Hîm Iông (熊楊)
 9. Hîm Kû (熊渠)
 10. Hîm Chì (熊摯)
 11. Hîm Iân (熊延)
 12. Hîm Ióng (熊勇)
 13. Hîm Giâm (熊嚴)
 14. Hîm Song (熊霜)
 15. Hîm Sûn (熊徇)
 16. Hîm Go̍k (熊咢)
 17. Jio̍k-ngô͘ (若敖)
 18. Siau-ngô͘ (霄敖)
 19. Hun-mō (蚡冒)
 20. Chhó Bú-ông (楚武王)
 21. Chhó Bûn-ông (楚文王)
 22. Tó͘-ngô͘ (堵敖)
 23. Chhó Sêng-ông (楚成王)
 24. Chhó Bo̍k-ông (楚穆王)
 25. Chhó Chong-ông (楚莊王)
 26. Chhó Kiōng-ông (楚共王)
 27. Chhó Khong-ông (楚康王)
 28. Kiap-ngô͘ (郟敖)
 29. Chhó Lêng-ông (楚靈王)
 30. Chu-ngô͘ (訾敖)
 31. Chhó Pêng-ông (楚平王)
 32. Chhó Chiau-ông (楚昭王)
 33. Chhó Huī-ông (楚惠王)
 34. Chhó Kán-ông (楚簡王)
 35. Chhó Seng-ông (楚聲王)
 36. Chhó Tō-ông (楚悼王)
 37. Chhó Siok-ông (楚肅王)
 38. Chhó Soan-ông (楚宣王)
 39. Chhó Ui-ông (楚威王)
 40. Chhó Hoâi-ông (楚懷王)
 41. Chhó Khéng-siong-ông (楚頃襄王)
 42. Chhó Khó-lia̍t-ông (楚考烈王)
 43. Chhó Iu-ông (楚幽王)
 44. Chhó Ai-ông (楚哀王)
 45. Hîm Hū-cho͘ (熊負芻)
 46. Chhiong-pêng-kun (昌平君)

Kuì-cho̍kSiu-kái

 1. Ogawa Naoyosi, pian. (1931). "楚國". Tai-Nichi Dai Jiten 臺日大辭典 [Tâi-Ji̍t Tōa Sû-tián] (ēng Ji̍t-pún-gí).