Chhek-tēng (測定) sī tùi chi̍t chióng bu̍t-lí-liōng chìn-hêng chhek-liông. Chhek-tēng it-poaⁿ iōng piau-chún ê tan-ūi hē-thóng lâi piau-ta̍t. Chhek-tēng m̄-nā ū sò͘-ti̍t, mā ài ū tan-ūi. Chhek-tēng sī tōa pō͘-hūn chū-jiân kho-ha̍k, kang-têng-ha̍k, keng-chè-ha̍k kap kî-thaⁿ siā-hōe kho-ha̍k chò tēng-liōng gián-kiù ê ki-chhó͘.

Kńg-chhioh