Chheng-hôa Tāi-ha̍k

Chheng-hôa Tāi-ha̍k

Tiong-kok Tāi-lio̍k Chheng-hôa Tāi-ho̍k ê hāu-hui
Chheng-hôa Tāi-ha̍k ê phiau-chì

Ha̍k-hāu chu-kù: jīn-chin phah-piàⁿ, ū-liōng chiah ū-hok (自强不息 厚德载物)
Hiān-jīm hāu-tiúⁿ Kò· Péng-lîm
Ha̍k-hāu lūi-hêng chong-ha̍p-sèng tāi-ha̍k
Kiàn-hāu sî-kan 1911 nî
Hāu-khèng ê ji̍t-chí Sin-le̍k 4--ge̍h tē-bóe ê lé-pái-ji̍t
Só·-chāi Tiong-kok Pak-kiaⁿ, Tâi-ôan Sin-tek
Ha̍k-seng lâng-sò· 2004 nî, 26312 lâng
Kàu-su lâng-sò· 2004 nî, 8116 lâng
Khôan-kéng kau-khu
Hāu-hn̂g bīn-chek 3979 bān

Chheng-hôa Tāi-ha̍k (清華大學), Hái-kiap-lióng-hōaⁿ siōng-kài chhut-miâ ê tāi-ha̍k. Kong-gôan 1911 nî, tng-tong-sî ê Chheng-kok chèng-hú lī-iōng Bí-kok thè-hâiⁿ--ê keng-chú pôe-khóan (庚子赔款) khí--ê. Tng-tong-sî, ha̍k-hāu kiò-chòe "Chheng-hôa O̍h-tn̂g, sī chi̍t-keng ū-pī tāi-ha̍k, bo̍k-tek sī pôe-ióng hiah-ê àn-sǹg beh sàng-khì Bí-kok liû-ha̍k ê jîn-châi.

1955 nî, Tâi-ôan Sin-tek khai-pān Kok-li̍p Chheng-hôa Tāi-ha̍k.

Gōa-pō· chu-gôanSiu-kái