Lióng-hoāⁿ (Tâi-oân Hái-kiap)

(Tùi Hái-kiap-lióng-hōaⁿ choán--lâi)

Hái-kiap-lióng-hōaⁿ, sī chham Tiong-kok ū khan-liân ê tē-lí-chèng-tī khài-liām, hái-kiap to̍h sī Tâi-ôan Hái-kiap, "lióng-hōaⁿ" sī teh kóng Tiong-kok Tāi-lio̍k kah Tâi-ôan chit 2-ê só·-chāi.

Kong-gôan tē 20 sè-kí ê téng pòaⁿ sè-kí, Tiong-kok hoat-seng Kok-Kiōng lōe-chiàn, Tiong-kok Kok-bîn-tóng chiàn-pāi liáu-āu, chèng-kôan ùi Tāi-lio̍k pôaⁿ-chhian kàu Tâi-ôan, kok-hō iu-gôan pó-liû chòe Tiong-hôa Bîn-kok. Ah Tiong-kok Kiōng-sán-tóng só· thóng-tī ê Tāi-lio̍k chèng-kôan, kok-hō khiok-sī Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok. Chhú-khì liáu-āu, 2-pêng tn̂g-kî hun-tī kah tùi-li̍p. Chham Hái-kiap-lióng-hōaⁿ chit-ê bêng-chheng lio̍h-á ū khan-sia̍p--ê, koh-ū Lióng-hōaⁿ-sam-tē, Tōa Tiong-Hôa Tē-khu chia-ê. Sam-tē (saⁿ-tē) pau-koah Tāi-lio̍k, Tâi-ôan kah Káng-Ò tē-khu.

Kái-kek khai-hòngTē-jī-chhù Kok-Kiōng Lāi-chiànSin-hāi Kek-bēngChheng-kokTiong-hoâ Bîn-kok (1912–1949 nî)Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kokTāi Tang-a Chiàn-chengChheng léng Tâi-oânTâi-oân Ji̍t-pún sî-tāiTiong-hôa Bîn-kokTiong-kokTâi-oân le̍k-sú

Hái-kiap-lióng-hōaⁿ tī 1992 nî chìn-chêng, lóng-chóng hōng-hêng chi̍t-ê Tiong-kok ê cheng-chhek. Āu--lâi, Chiúⁿ Kài-se̍k chèng-kôan tī Tâi-ôan tó-tàⁿ liáu-āu, Tâi-to̍k ê sè-le̍k lú lâi lú tōa, kàu-kah Lí Teng-hui hōaⁿ-chhiú-thâu ê sî-tāi, Tâi-to̍k ūn-tōng chhut-hiān ko-tiau. Chhêng hit-chūn khai-sí, Lióng-hōaⁿ to̍h put-sî ūi-tio̍h "chi̍t-ê Tiong-kok ê būn-tê" kah "Tâi-to̍k ê būn-tôe" teh sio-kàn-kiāu.

Tâi-oân pún-thó·-phài jīn-ûi "hái-kiap-lióng-hōaⁿ" mā ē-sái chí Bashi Hái-kiap nn̄g-pêng ê kok-ka, chiū sī Tâi-oân kap Hui-li̍p-pin.

Mô͘ Te̍k-tongHôa Kok-hongTēng Siáu-pêngKang Te̍k-bînÔ͘ Gím-tôSi̍p Kīn-pêngChiúⁿ Kài-se̍kGiân Ka-kàmChiúⁿ Keng-kokLí Teng-huiTân Chúi-píⁿMá Eng-kiúChhoà Eng-bûnTiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kokTâi-oân

Chham-khòaⁿ siu-kái