Lióng-hōaⁿ-sam-tē

Lióng-hōaⁿ-sam-tē (Hàn-jī: 兩岸三地) sī tsí Hái-kiap-lióng-hōaⁿ ê Tâi-oân, Tiong-kok tāi-lio̍k kah Hiong-káng Ò-mn̂g sam-tē. "Lióng-hōaⁿ" sī tsí Tâi-oân Hái-kiap ê nn̄g-pîng, iû Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok chèng-hú thóng-tī ê "Tiong-kok tāi-lio̍k" kah iû Tiong-hoâ Bîn-kok chèng-hú thóng-tī ê "Tâi-phêⁿ-kim-má". Nā-sī Káng-ò tē-khu thiah hun sîng Hiong-káng kah Ò-mn̂g, sam-tē khó-í kiò "Lióng-hōaⁿ-sì-tē".

Chham-khòaⁿ siu-kái