Tâi-oân to̍k-li̍p ūn-tōng


Tâi-oân to̍k-li̍p ūn-tōng kán-tan kóng chò Tâi-to̍k ūn-tōng, iah-sī Tâi-to̍k, sī hi-bāng Tâi-oân sîng-li̍p to̍k-li̍p ê kok-ka ê ūn-tōng.

Tâi-oân to̍k-li̍p ūn-tōng tiong ê tiōng-iàu jîn-bu̍t siu-kái

Siong-koan ê bûn-chiuⁿ siu-kái