Chiúⁿ Keng-kok (蔣經國, 1910 nî 3 goe̍h 18 ji̍t – 1988 nî 1 goe̍h 13 ji̍t), Chiat-kang Hōng-hòa lâng, Tiong-kok hiān-tāi tù-miâ chèng-tī-ka Chiúⁿ Kài-se̍k ê tióng-chú, Tiong-hôa Bîn-kok tē-6 kap tē-7 jīm chóng-thóng (1978 nî - 1988 nî chāi-chit).

Chiúⁿ Keng-kok
蔣經國
Tiong-hoâ Bîn-kok chóng-thóng
Jīm-kî
1978 nî 5 goe̍h 20 ji̍t – 1988 nî 1 goe̍h 13 ji̍t
Hù chóng-thóng Siā Tong-bín
Lí Teng-hui
Chêng-jīm Giâm Ka-kàm
Kè-jīm Lí Teng-hui
Tiong-hoâ Bîn-kok Hêng-chèng-īⁿ-tiúⁿ
Jīm-kî
1972 nî 5 goe̍h 29 ji̍t – 1978 nî 5 goe̍h 20 ji̍t
Chóng-thóng Chiúⁿ Kài-se̍k
Giâm Ka-kàm
Hù īⁿ-tiúⁿ Chhî Khèng-chiong
Chêng-jīm Giâm Ka-kàm
Kè-jīm Sun Ūn-soân
Tiong-kok Kok-bîn Tóng chú-se̍k
Jīm-kî
1975 nî 4 goe̍h 5 ji̍t – 1988 nî 1 goe̍h 13 ji̍t
Chêng-jīm Chiúⁿ Kài-se̍k (chóng-chhâi)
Kè-jīm Lí Teng-hui
Tiong-hoâ Bîn-kok Hêng-chèng-īⁿ hù īⁿ-tiúⁿ
Jīm-kî
1969 nî 7 goe̍h 1 ji̍t – 1972 nî 6 goe̍h 1 ji̍t
Hù īⁿ-tiúⁿ Giâm Ka-kàm
Chêng-jīm N̂g Siàu-kok
Kè-jīm Chhî Khèng-chiong
Kok-hông-pō͘ pō͘-tiúⁿ
Jīm-kî
1965 nî 1 goe̍h 14 ji̍t – 1969 nî 6 goe̍h 30 ji̍t
Chêng-jīm Jû Tāi-ûi
Kè-jīm N̂g Kiat
Chèng-bū úi-oân
Jīm-kî
1958 nî 7 goe̍h 15 ji̍t – 1965 nî 1 goe̍h 13 ji̍t
Chóng-lí Tân Sêng
Giâm Ka-kàm
Kò-jîn chu-sìn
Chhut-sì 1910 nî 4 goe̍h 27 ji̍t(1910-04-27)
Chheng-kok Chiat-kang-séng Hōng-hoà-koān
(kin-á-ji̍t Tiong-kok Chiat-kang Lêng-pho-chhī Hōng-hoà-khu)
Kòe-sin 1988 nî 1 goe̍h 13 ji̍t (77 hòe)
Flag of the Republic of China Tâi-oân Tâi-pak-chhī Tiong-san-khu
Bōng Flag of the Republic of China Tâi-oân Thô-hn̂g-chhī Tāi-khe-khu
Chèng-tóng Tiong-kok Kok-bîn Tóng
Phoè-ngó͘
Faina Vakhreva
(m. 1935 nî; d. 1988 nî)
Bú-hāu Bo̍k-su-kho Tiong-san Tāi-ha̍k
Chhiam-miâ
Pō͘-tūi ho̍k-e̍k
Hāu-tiong  Tiong-hoâ Bîn-kok
Ho̍k-e̍k/hun-chi Tiong-hoâ Bîn-kok Kok-kun
Ho̍k-e̍k sî-kan 1937 nî–1968 nî
Kun-hâm jī-kip siōng-chiòng (二級上將)

Keng-le̍k

siu-kái

Chiúⁿ Keng-kok sī Chiúⁿ Kài-se̍k hām i ê tōa-bó͘ (tōa-chiá) Mô͘ Hok-mûi seⁿ--ê. Chiúⁿ Keng-kok chhut-sì tī Chiat-kang Hōng-hòa, 1922 nî tiàm Siōng-hái chiū-ha̍k, 1925 nî 10 ge̍h, khì-kàu chêng-So͘-liân ê Bo̍k-su-kho liû-ha̍k, tī hia ka-ji̍p Kiōng-san-tóng, pēng-chhiáⁿ hām 1-ê tng-tē ê ko͘-niû Faina (āu--lāi kòe miâ Chiúⁿ Hong-liông ) kiat-liân-lí, chò ang-á-bó͘. 1937 nî Chiúⁿ chhōa bó͘-kiáⁿ lī-khui Bo̍k-su-kho, tò-tńg kàu Tiong-kok.

Chiúⁿ Keng-kok chêng-keng tam-jīm sam-bîn chú-gī Chheng-liân-thôan kàn-sū-tiúⁿ, Tâi-ôan-séng tóng-pō· chú-jīm úi-ôan, Hêng-chèng-īⁿ īⁿ-tiúⁿ chià-ê chit-bū.

Ka-têng

siu-kái

Chiúⁿ Keng-kok kah i ê khan-chhiú--ê ( ke-āu ) Chiúⁿ Hong-liông seⁿ-io̍k 3-ê hāu-seⁿ kah 1-ê cha-bó͘-kiáⁿ. 3-ê hāu-á sī Chiúⁿ Hàu-bûn, Chiúⁿ Hàu-bú kah Chiúⁿ Hàu-ióng. In ê cha-bó͘-kiáⁿ miâ hō-chòe Chiúⁿ Hàu-chiong. Che i-gōa, Chiúⁿ Keng-kok tī gōa-khàu koh hām sè-î-á Chiong A-jio̍k seⁿ 1-tùi siang-seⁿ-á, to̍h-sī Chiong Hàu-giâm kah Chiong Hàu-chû.

Chiúⁿ Keng-kok
chèng-hú chit-bū
Chiap-sio̍k
Jû Tāi-ûi
Kok-hông-pō͘ pō͘-tiúⁿ
1965 nî–1969 nî
Kè-sio̍k
N̂g Kiat
Chiap-sio̍k
Giâm Ka-kàm
Hêng-chèng-īⁿ-tiúⁿ
1972 nî–1978 nî
Kè-sio̍k
Sun Ūn-soân
koaⁿ-liâu
Chiap-sio̍k
Giâm Ka-kàm
Tiong-hoâ Bîn-kok hù-chóng-thóng
(tāi-lí)

1975 nî–1978 nî
Kè-sio̍k
Siā Tong-bín
Chiap-sio̍k
Giâm Ka-kàm
Tiong-hoâ Bîn-kok chóng-thóng
1978 nî–1988 nî
Kè-sio̍k
Lí Teng-hui
chèng-tóng chit-bū
Chiap-sio̍k
Chiúⁿ Kài-se̍k
chò-ûi chóng-chhâi
Tiong-kok Kok-bîn Tóng chú-se̍k
1975 nî–1988 nî
Kè-sio̍k
Lí Teng-hui