Giâm Ka-kàm (嚴家淦, 1905 nî 10 goe̍h 23 ji̍t – 1993 nî 12 goe̍h 24 ji̍t) sī Tiong-hoâ Bîn-kok--ê 1--ê chèng-tī-ka. I tī 1966 nî kàu 1975 nî sī hù-chóng-thóng, 1975 nî kàu 1978 nî sī chóng-thóng.

Giâm Ka-kàm
嚴家淦
Tiong-hoâ Bîn-kok chóng-thóng
Jīm-kî
1975 nî 4 goe̍h 5 ji̍t – 1978 nî 5 goe̍h 20 ji̍t
Hù chóng-thóng
Chêng-jīm Chiúⁿ Kài-se̍k
Kè-jīm Chiúⁿ Keng-kok
Tiong-hoâ Bîn-kok hù-chóng-thóng
Jīm-kî
1966 nî 5 goe̍h 20 ji̍t – 1975 nî 4 goe̍h 5 ji̍t
Chóng-thóng Chiúⁿ Kài-se̍k
Chêng-jīm Tân Sêng
Kè-jīm Siā Tong-bín
Hêng-chèng-īⁿ īⁿ-tiúⁿ
Jīm-kî
1963 nî 12 goe̍h 16 ji̍t – 1972 nî 5 goe̍h 29 ji̍t
Chóng-thóng Chiúⁿ Kài-se̍k
Hù īⁿ-tiúⁿ Û Chéng-tôngN̂g Siàu-kokChiúⁿ Keng-kok
Chêng-jīm Ông Hûn-ngó͘ (tāi-lí)
Kè-jīm Chiúⁿ Keng-kok
Châi-chèng-pō͘ pō͘-tiúⁿ
Jīm-kî
1958 nî 3 goe̍h 19 ji̍t – 1963 nî 12 goe̍h 14 ji̍t
Chêng-jīm Chhî Pek-oân
Kè-jīm Tân Khèng-jû
Jīm-kî
1950 nî 3 goe̍h 12 ji̍t – 1954 nî 5 goe̍h 26 ji̍t
Chêng-jīm Koan Kiat-gio̍k
Kè-jīm Chhî Pek-oân
Tâi-oân-séng chèng-hú chú-se̍k
Jīm-kî
1954 nî 6 goe̍h 7 ji̍t – 1957 nî 8 goe̍h 16 ji̍t
Chêng-jīm Jû Hông-kun
Kè-jīm Chiu Chì-jiû
Kò-jîn chu-sìn
Chhut-sì 1905 nî 10 goe̍h 23 ji̍t(1905-10-23)
Chheng-kok Kang-so͘-séng Ngô͘-koān
(kin-á-ji̍t Tiong-kok Kang-so͘ So͘-chiu-chhī Ngô͘-tiong-khu)
Kòe-sin 1993 nî 12 goe̍h 24 ji̍t (88 hòe)
Flag of the Republic of China Tâi-oân Tâi-pak-chhī
Chèng-tóng Tiong-kok Kok-bîn Tóng
Giâm Ka-kàm
chèng-hú chit-bū
Chiap-sio̍k
Lâu Hâng-thim
Keng-chè-pō͘ pō͘-tiúⁿ
1950 nî
Kè-sio̍k
Tēⁿ Tō-jû
Chiap-sio̍k
Koan Kiat-gio̍k
Châi-chèng-pō͘ pō͘-tiúⁿ
1950 nî–1954 nî
Kè-sio̍k
Chhî Pek-oân
Chiap-sio̍k
Jû Hông-kun
Tâi-oân-séng chèng-hú chú-se̍k
1954 nî–1957 nî
Kè-sio̍k
Chiu Chì-jiû
Chiap-sio̍k
Chhî Pek-oân
Châi-chèng-pō͘ pō͘-tiúⁿ
1958 nî–1963 nî
Kè-sio̍k
Tân Khèng-jû
Chiap-sio̍k
Ông Hûn-ngó͘
tāi-lí
Hêng-chèng-īⁿ īⁿ-tiúⁿ
1963 nî–1972 nî
Kè-sio̍k
Chiúⁿ Keng-kok
Chiap-sio̍k
Tân Sêng
Tiong-hoâ Bîn-kok hù-chóng-thóng
1966 nî–1975 nî
khong-khoat
āu 1-ê: Siā Tong-bín
Chiap-sio̍k
Chiúⁿ Kài-se̍k
Tiong-hoâ Bîn-kok chóng-thóng
1975 nî–1978 nî
Kè-sio̍k
Chiúⁿ Keng-kok