Tâi-oân to̍k-li̍p ūn-tōng ê chó-phài

Tâi-to̍k chó-phài tio̍h-sī Tâi-oân To̍k-li̍p Ūn-tōng ê chó-phài.

Lek-sú

siu-kái

1928 nî: Tâi-oân Kiōng-sán-tóng ê chèng-tī kong-iàu kā "Tâi-ôan to̍k-li̍p" tòng-chò bo̍k-phiau ê 1 hāng.

1962 nî 7 goe̍h: Sú-bêng hoat-piáu Tâi-oân-lâng Sì-pah-nî Sú (Ji̍t-bûn, Tang-kiaⁿ)

1967 nî 6 goe̍h 30: Sú-bêng sêng-li̍p To̍k-li̍p Tâi-oân Hoē, ki-koan khan-bu̍t To̍k-li̍p Tâi-oân (goe̍h-khan).

1971 nî 3 goe̍h: Tâi-oân Siā-hoē Gián-kiù Siā tī Lo̍k-san-ki (Thiⁿ-sài) sêng-li̍p.

1971 nî 12 goe̍h: Pak-bí-chiu sêng-li̍p Tâi-oân Jîn-bîn Siā-hoē Chú-gī Tông-bêng.

1972 nî: Chó-hiông kap kî-tha lâng hoat-hêng siā-hoē chú-gī lō·-soàⁿ ê Tâi-oân Jîn-bîn.

1973 nî 6 goe̍h: Chu Sè-kí tī Tang-kiaⁿ hoat-hêng Tâi-oân Bûn-hoà khan-bu̍t.

1979 nî 12 goe̍h 15: Ko-hiông Sū-kiāⁿ liáu-āu, chó-phài liân-ha̍p iù-phài chó· Tâi-oân Kiàn-kok Liân-ha̍p Tīn-soàⁿ.

1980 nî: in-ūi "424 sū-kiaⁿ" thoè-chhut Tâi-to̍k Liân-bêng ê Tiuⁿ Ûi-ká (張維嘉), Ông Chhiu-sim (王秋森), Loā Bûn-hiông (賴文雄) téng chó-phài hūn-chú sêng-li̍p To̍k-li̍p Tâi-oân Sin-bîn-hoē. In chi-oān Khó· Sìn-liông ê Bí-lē-tó Chiu-pò.

1981 nî 1 goe̍h: Tēⁿ Chū-châi (chhèng-sat Chiúⁿ Keng-kok ê chú-kak chi-it) tī Sverige sêng-li̍p Tâi-oân Chiân-chìn Hoē.

1983 nî: Ko Sêng-iām (高成炎) téng-jîn tī Houston chhòng-pān Tai-oân Ha̍k-seng Pò.

1984 nî 1 goe̍h: Tâi-to̍k Liân-bêng chó-phài hūn-chú Âng Tiat-sèng kēng-soán Bí-kok pún-pō· chú-sek sit-pāi, lī-khui.

1985 nî 2 goe̍h 28: Âng Tiat-sèng, Khó· Sìn-liông sêng-li̍p Tâi-oân Kek-bēng Tóng.

1986 nî 3 goe̍h: Tâi-oân Kek-bēng Tóng kái-soàⁿ. Khó· Sìn-liông téng-jîn hoat-khí "Soá tóng tńg Tâi-oân" ūn-tōng.