Ông Io̍k-tek (Hàn-jī: 王育德, 1924 nî 1 go̍eh 30 ji̍t – 1985 nî 9 go̍eh 9 ji̍t) sī gí-giân-ha̍k-ka kiam Tâi-oân to̍k-li̍p ūn-tōng ê tiōng-iàu jîn-bu̍t chi it. I tī Tâi-oân le̍k-sú, Bân-lâm gí-giân hong-bīn ê tù-chok éng-hióng Tâi-oân chē-chē lâng.

Ông Io̍k-tek ê siòng.

Ông Io̍k-tek seⁿ tī hú-siâⁿ Tâi-lâm-chhī ê 1 ê bōng-cho̍k ka-têng. I tī 1943 nî ji̍p-khì Tang-kiaⁿ Tè-kok Tāi-ha̍k.

Ông Io̍k-tek ê hiaⁿ-ko sī Jī-jī-pat Sū-kiāⁿ ê siū-lān-chiá Ông Io̍k-lîm.

Tù-chok siu-kái

  • Tâi-oân: Khó͘-būn ê Le̍k-sú (1963 nî Jı̍t-pún-ōe thâu-pán, 1970 nî siu-kái-pán; 1979 nî Tiong-bûn pán)
  • Tâi-oân-gú Ji̍p-mn̂g
  • Tâi-oân-gú Chho͘-kip

Liân-kiat siu-kái