Chhiám-á

Chhiám-á (攕-) sī chi̍t chióng ji̍t-siông ê Se-iûⁿ oáⁿ-tī. Chhiám-á ū kúi-nā chióng kong-lêng, tû-liáu ē-sái hú-chō͘ sú-iōng-chiá kā chia̍h-mi̍h sàng ji̍p-khì chhùi lāi, mā ē-sái teh chú-chia̍h kap hun-koah chia̍h-mi̍h ê sî-chūn, khòng-chè chia̍h-mi̍h ê soá-tāng.

Kok-chióng chhiám-á