Chhit-bân (七閩) sī Hok-kiàn kó͘-chá ê bîn-cho̍k, khó-lêng hâm-iú 7 ê pō͘-lo̍k. Chhit-bân ū khó-lêng chiū sī seng-oa̍h tī-leh Hok-kiàn ê goân-chū-bîn Kó͘-bân-cho̍k, sī Bân-oa̍t-lâng ê chiân-sin.