Kó͘-bân-cho̍k (古閩族) sī kó͘-chá seng-oa̍h tī Hok-kiàn só͘-chāi ê bîn-cho̍k. In khó-lêng chiū sī Chhit-bân, mā sī Bân-oa̍t-lâng ê chiân-sin.