Chhit-iāu (七曜), mā hō-chò chhit-chèng (七政) kap chhit-hūi (七緯), sī kó͘-chá Tiong-kok-lâng tùi Thài-pe̍k-seng (太白星), Sòe-seng (歲星), Sîn-seng (晨星), Êng-he̍k-seng (熒惑星), Tìn-seng (鎮星), Thài-iông-seng (太陽星) kap Thài-im-seng (太陰星) ê ha̍p-chheng. Kî-tiong Thài-pe̍k-seng, Sòe-seng, Sîn-seng, Êng-he̍k-seng kap Tìn-seng koh ē-sái ha̍p-chheng chò Ngó͘-iāu (五曜).

Siong-koanSiu-kái