Chhoà Sūi-goa̍t

Chhòa Sūi-goa̍t (蔡瑞月), (1921 nî ? go̍eh ?? – 2005 nî 5 go̍eh 29). Tâi-ôan hiān-tāi-bú ūn-tōng tiōng-iàu ê phah-hng chiá. 1921 nî chhut-sì tī Tâi-lâm, 1937 nî Tâi-lâm Tē-jī Ko-téng Lú-ha̍k-hāu chhut-gia̍p, 1941 nî Ji̍t-pún Tang-kiaⁿ Isii Baku (石井漠) Bú-tō Thé-io̍k Choan-kho chhut-gia̍p. I tī 1947 nî tńg-lâi Tâi-ôan, khí-chō Tâi-ôan le̍k-sú téng-kôan tē-it-keng bú-tō gián-kiù-siā: Chhòa Sūi-go̍at Bú-tō Gián-kiù-siā.

Chhòa Sūi-go̍at Bú-tō Gián-kiù-siā

2005 nî 5 go̍eh 29, Chhòa Sūi-goa̍t tiàm Australia Brisbane kòe-sin.