Chiàⁿ lio̍k-biān-thé (正六面體; hexahedron) sī iû 6-ê chiàⁿ-hong-hêng pêng-bīn só͘ chó͘-sêng ê chiàⁿ to-biān-thé. I ū 12-tiâu pian kah 8-ê téng-tiám. It-poaⁿ iā ē-ēng kiò-chò sù-hong-thé (四方體) ia̍h-sī khah pe̍h-ōe ê tâu-á-hêng (骰仔形).

Chiàⁿ lio̍k-biān-thé.