Chiâⁿ-chân-téng (Eng-gí: stratopause) sī Tē-kiû ê tāi-khì-khoan tang-tiong keh tī chiâⁿ-chân-khoan kap tiong-kan-khoan tiong-ng ê pian-kài.