Chia̍h-bah tōng-bu̍t

Chia̍h-bah tōng-bu̍t ia̍h bah-si̍t tōng-bu̍t, sī chia̍h-mi̍h chú-iàu sī bah ê tōng-bu̍t, ē-sái chí tan-sûn chia̍h-chho ê tōng-bu̍t he̍k-chiá sī Carnivora ba̍k ê hūn-chú. Carnivora ê hit kóa chhī-leng tōng-bu̍t tōa-hūn kan-taⁿ chia̍h bah, chóng--sī oân-ná ū-kóa (chhin-chhiūⁿ hîm) m̄-sī kan-taⁿ chia̍h bah ê tōng-bu̍t.

Chia̍h-mi̍h oân-choân sī bah ê tōng-bu̍t hō chò gī-bū bah-si̍t tōng-bu̍t (obligate carnivore). "Bah" ê chhut-chhù ē-sái sī oa̍h ê tōng-bu̍t ia̍h sí-thé; âng-bah, hî-bah, khun-thiông lóng chún-sǹg.