Bah sī oa̍h-mi̍h sin-thé nńg-chit ê kò͘-chō, nā í lâng ia̍h kî-tha chek-chui tōng-bu̍t lâi kóng, pau-koat kin-bah kap chí-hông.

Nā Hō-ló-ōe ji̍t-siông kóng-ê "bah", mā óa-ná hâm phôe-hu chāi-lāi.

Siong-koan siu-kái