Chile pesoChile ê koaⁿ-hong hoè-pè. It-poaⁿ teh su-siá iah ìn-soat ê sî, i ê kì-jīn sī $, mā tiāⁿ-tiāⁿ kán-séng chò CLP.

Chile peso
Peso chileno
ISO 4217
Jī-bú tāi-bé CLP
Gia̍h-bīn
pó͘-chō͘ tan-ūi (khah toā)
 1000 Luca (colloquial)
pó͘-chō͘ tan-ūi (khah sè)
 ​1100 centavo
Kì-hō ia̍h $
Gîn-phiò
 tiāⁿ-tiāⁿ ēng 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000 peso
 hán-tit ēng 500 peso (discontinued but still legal tender)
Gîn-kak-á
 tiāⁿ-tiāⁿ ēng 10, 50, 100, 500 peso
 hán-tit ēng 1, 5 peso (discontinued but still legal tender)
Thóng-kè
Sú-iōng-chiá  Chile
Hoat-hêng
Tiong-iong
gîn-hâng
Banco Central de Chile
 Bāng-chām www.bcentral.cl
Chō-pè-kio̍k Casa de Moneda
 Bāng-chām www.cmoneda.cl
Phêng-kè
Thong-hòe phòng-tiòng 4.2%
 Chu-liāu [1]

Hoē-lu̍t siu-kái

taⁿ ê CLP ê hoē-lu̍t
Google Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
Yahoo! Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
XE.com: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
OANDA: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
fxtop.com: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD

Chham-khó siu-kái