Chiuⁿ-kókoé-chí ê 1 ê lūi-hêng, kui-sio̍k-tī tan-kó, kúi-á-chióng bô-kâng kho kap sio̍k ê si̍t-bu̍t lóng-ū, chin-chhiūⁿ kiô-kho ê kam-á-bi̍t, kiô-á, má-lêng-chî, chheⁿ-chiau, jím-tang-kho ê jím-tang, phô-tô-kho ê phô-tô téng-téng. Chiuⁿ-kó ê goā-kó-poê khah po̍h, tiong-kó-poê kap lāi-kó-poê tian-tó sī bah-chit kāu-chiap. Chiuⁿ-kó ê 1 lia̍p koé-chí lāi siân-chāi ū chiok-chē chéng-chí. Chiuⁿ-kó ê go̍k-phìn siù-chûn(宿存), kah kó-tì (果蒂) sio-liâm. Chiuⁿ-kó it-poaⁿ iû to-sò· ê sim-phoê kap-chò-choè ê chhû-lúi hoat-io̍k lâi--ê, khah-chió sī iû ko·-chi̍t-ê sim-phoê hoat-io̍k ê chiuⁿ-kó, in-chhú tī chiuⁿ-kó lāi-té tiāⁿ-tiāⁿ ē khoàⁿ tio̍h joā-chē ê keng-keh.