Kho (hun-lūi-ha̍k)

(Tùi Kho choán--lâi)
He̍k (域)
Kài (界)
Mn̂g (門)
Kong (綱)
Bo̍k (目)
Kho (科)
Sio̍k (屬)
Chéng (種)

seng-bu̍t ê hun-lūi, kho (Eng-gí: family; La-teng-gí: familia) sī chú-iàu chân-kip chi it, siat tī ba̍k kap sio̍k chi kan.