Daffy Duck ("tá-fí tak-kh") sī Warner Bros. kong-si chè-chok ê chi̍t-ê tōng-ōe cartoon kak-sek, sī chi̍t chiah lâng-hêng ê o͘-sek ah-á, hông sú-iōng tī Looney Tunes kap Merrie Melodies téng chok-phín hē-lia̍t lāi-bīn. Chit sian kak-sek sī siāng chá tī tōng-ōe "thoat-sòaⁿ" (screwball) khoán ê kha-siàu chi it.