Darfur (A-la-pek-gí: دار فور, "Fur-cho̍k ê tau"), Sudan siōng sai-pêng, oá Tiong-hui Kiōng-hô-kok, Libya, Chad. Biān-chek iok-ki-liōng 493,180 km², pí Hoat-kok khah sè--koá. Ē-kha pun 3 ê hêng-chèng tan-ūi: Se Darfur, Lâm Darfur, Pak Darfur.

Darfur tī Sudan sai-pêng

Tē-hêng chú-iàu sī ta-sò ê pêng-goân, tiong-ng ū 3000 m koân ê hoé-soaⁿ soaⁿ-lêng. Pak-pêng sī soa-bô͘, lâm-pêng sim-lîm.

Chú-iàu ê tìn pau-koah Al Fashir, Nyala, kap Geneina.

Siong-koan hāng-bo̍kSiu-kái