Doctor WhoBBC chè-chok ê kho-ha̍k siáu-soat tiān-sī iáⁿ-chi̍p, 1963 nî khai-sí, 1989 nî siu-soah, 2005 nî iū-koh têng khai-sí. Chiat-bo̍k ê chú-kak sī 1 ê kiâⁿ sî-kan lí-hêng (time travel) ê sîn-pì jîn-bu̍t, hō-chò "the Doctor". I ê kau-thong kang-khū sī 1 tâi "sî-kan chûn" (TARDIS), goā-bīn bē-su 1 kâi khóng-sek ê kèng-chhat tiān-oē-siuⁿ (telephone booth). I kap i ê phoāⁿ tâng-chê thàm-hiám sî-khong, tùi-khòng pháiⁿ-lâng pháiⁿ-mi̍h.

Doctor Who ê kau-thong kang-khū TARDIS.

Chām-gōa liân-kiatSiu-kái